آمریكا · بریتانیا “آزادسازی شرم فوراً” … واکنش سرد به “توجه دولت” به چینی ها