“آماده شدن برای ازدواج با دوست پسر ژاپنی زیر 5 سال” لی سه یانگ برای اولین بار چهره مجازی نسل دوم را آشکار می کند