آلپ از 200000 دادخواست مجازات شدید برای “Deep False” برای مشاهیر زن فراتر رفت