“آزار و اذیت جنسی مردم ، حیرت فراتر از شوک” … حزب دموکرات “اندازه گیری شوک مردم دشوار است”