آتش سوزی در طبقه 2 دبیرستان فنی Seongdong در سئول … حدود 60 دانش آموز و معلم تخلیه شدند