آتش سوزی در طبقه دوم یک ساختمان پنج طبقه تجاری در جئونجو … انتقال 3 نفر ، از جمله استنشاق دود