آتش سوزی در احضار Kona EV … نگرانی های قبل از سال اول وسایل نقلیه الکتریکی