… ، “نوکر رژیم” “فرمانده استیضاح” با عصبانیت نسبت به کیم من سو …