، در حادثه شکاف مروارید … “یک حادثه ناگوار ، سرکوب شدیدتر خواهد شد”